Page 1 - vseobecne_nakupni_podminky
P. 1

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY                  Platné od  Revize Strana
                              01. 04. 2015   0    1
    TVD – Technická výroba, a.s.

1. Úvodní ustanovení                    množství jsou povoleny pouze v toleranci max. +5%,
                              jakékoliv jiné množství je hodnoceno jako neúplná
1.1 Veškeré právní vztahy vyplývající z uzavřené      dodávka. Při dodání většího množství než bylo ujednáno,
smlouvy mezi TVD – Technická výroba, a.s. (dále jen     je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství,
kupující) a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými     ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
nákupními podmínky (dále jen VNP). Jakákoli ujednání
odlišná od textu těchto VNP musí být předem projednána   3.4 Přijetí opožděné dodávky nebo plnění neznamená
a písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami.      vzdání se jakýchkoliv nároků na náhradu škody.

1.2 Obchodní podmínky jiného znění a odlišná        3.5 Další podmínky dodání jsou definované
ujednání v potvrzeních, korespondenci apod. jsou      v dokumentu Logistická příručka dodavatele, který je ke
neplatná, i když nejsou kupujícím výslovně rozporována.   stažení na webových stránkách kupujícího, v sekci Pro
Přijetí nabídky, potvrzení objednávky, převzetí dodávky či partnery, oddíl Ke stažení.
její úhrada znamená souhlas s podmínkami prodávajícího
pouze za předpokladu, že obchodní podmínky         4. Cena
prodávajícího budou výslovně akceptovány a písemně
bude účinnost VNP kupujícího vyloučena.           4.1 Sjednané ceny za zboží v sobě zahrnují veškeré
                              náklady prodávajícího spojené s plněním smlouvy
1.3 Tyto VNP se považují za akceptované nejpozději     uzavřené s kupujícím a jsou neměnné. Dodavatel není
v okamžiku přijetí objednávky kupujícího prodávajícím.   oprávněn požadovat jinou cenu, pokud předem nedojde
                              k písemnému odsouhlasení jiné ceny kupujícím.
2. Uzavření smlouvy
                              5. Platební podmínky, fakturace
2.1 Smlouvy, objednávky, odvolávky či jiné dohody
lze uzavřít pouze písemnou formou. Přijetí a akceptaci   5.1 Kupující uhradí cenu za zboží pouze na základě
objednávky kupujícího je nutné potvrdit prodávajícím    řádně vystavené faktury, obsahující číslo objednávky a
písemně s uvedením kompletních údajů týkajících se     dodacího listu, označení zboží, množství, cenu, měnu,
dodávky. Podmínka dodržení písemné formy je splněna     číslo účtu prodávajícího a další náležitosti platného
odesláním objednávky a potvrzení objednávky e-mailem.    účetního a daňového dokladu dle platných právních
Pokud prodávající kompletně nepotvrdí objednávku      předpisů.
během 7 kalendářních dnů, je kupující oprávněn od ní
odstoupit s okamžitou platností.              5.2 Kupující je oprávněn vrátit nesprávně vystavený
                              doklad zpět prodávajícímu. Do doby doručení správného
2.2 Pokud není uvedeno jinak, za zboží jsou         dokladu obsahujícího veškeré předepsané náležitosti, není
považovány i služby. Prodávající je povinen plnit 100%   kupující v prodlení s platbou a lhůta splatnosti začíná
potvrzené smlouvy.                     běžet ode dne doručení správného dokladu.

2.3 Kupující může v průběhu plnění smlouvy změnit      5.3 Splatnost faktur je 60 dnů od vydání dokladu,
předmět dodávky co do jeho množství, termínu a       není-li písemně dohodnuto jinak.
provedení. Následuje dohoda kupujícího s prodávajícím,
ve které obě smluvní strany vypořádají vzniklé náklady a  5.4 Pokud zboží dodané prodávajícím neodpovídá
dohodnou náhradní termín plnění adekvátní k povaze     smlouvě, je plnění vadné a kupující si vyhrazuje si právo
změny.                           pozastavit platby v rozsahu vadného plnění, dokud
                              prodávající nesplní své závazky řádně. Do doby nápravy
3. Dodávka, dodací termíny, prodlení v dodávce       není kupující v prodlení s platbou a lhůta splatnosti začíná
                              běžet ode dne řádného splnění smlouvy.
3.1 Dohodnuté dodací lhůty či termíny jsou závazné a
platné do místa plnění, definovaného dodací podmínkou    5.5 Prodávající není oprávněn bez předchozího
uvedenou ve smlouvě (dle platného znění podmínek      souhlasu kupujícího postoupit své pohledávky nebo je
INCOTERMS), která taktéž definuje odpovědnost za      nechat inkasovat třetí osobou.
dopravu a pojištění přepravovaného zboží.
                              5.6 Pro případ prodlení kupujícího s platbou je
3.2 Pokud prodávající zjistí, že sjednaný termín,      prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení
nebo jiná podmínka smlouvy, nemůže být dodržena,      z dlužné částky v zákonem stanovené výši. Za den
neprodleně tuto skutečnost oznámí kupujícímu, který     zaplacení se považuje den připsání prostředků na účet
následně stanoví přiměřený termín nebo podmínku pro     prodávajícího.
náhradní plnění. Pokud i přesto bude dodávka v prodlení,
kupující si vyhrazuje právo zajistit plnění třetí stranou  6. Přechod vlastnického práva
s tím, že veškeré vzniklé vícenáklady půjdou k tíži
prodávajícího. Tímto není dotčeno právo na odstoupení    6.1 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího
od smlouvy v důsledku opožděného dodání a na náhradu    okamžikem řádného převzetí zboží v místě určeném.
škody.                           Převzetí zboží je potvrzeno kupujícím na dodacím listu,
                              jehož kopii si kupující ponechává.
3.3 Dílčí plnění a předčasné plnění jsou možné,
pouze po písemném schválení kupujícím. Odchylky ve
   1   2   3