Page 6 - lpd
P. 6

LOGISTICKÁ       Platné od  Revize Strana
PŘÍRUČKA DODAVATELE      01. 04. 2015   0    6

TVD – Technická výroba, a.s.

5.4 Výhrada kupujícího při převzetí zboží

Potvrzení dodacího listu v oddílu 5.2 a 5.3 se nevztahuje na potvrzení množství, zda je skutečně dodané množství v souladu
s množstvím uvedeným na dodacím listu. Přezkoumání není možné technicky zabezpečit okamžitě při vykládce zboží.
Kupující si proto vyhrazuje právo reklamovat dodané množství v rozporu s dodacím listem do 3 pracovních dnů od potvrzení
převzetí zboží. Kupující se zavazuje jednat v souladu s dobrými mravy a férovým obchodním stykem a nikterak této výhody
nezneužít.

6 LOGISTICKÉ REKLAMACE

6.1 Uplatnění logistické reklamace

Při nedodržení vydaných předpisů uvedených v dodavatelské příručce si kupující vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží nebo
fakturovat vzniklé vícenáklady, jako jsou např. uskladnění, přebalení, likvidace, náklady vrácení zboží, zvýšené manipulační
náklady, vícenáklady ve výrobě atd…

Kupující je povinen veškeré vzniklé náklady v souvislosti s reklamací prodávajícímu řádně prokázat a dokladovat.

6.2 Definice logistické reklamace

Za vystavení logistické reklamace bude prodávajícímu účtován fixní správní poplatek ve výši 1000Kč nebo 35€.

Za oprávněné důvody pro vystavení logistické reklamace jsou:
   - Rozdíly v dodaném množství oproti potvrzené objednávce (méně či více, nad rámec povolených +5%)
   - Rozdíly v dodaném množství oproti dodacímu listu (méně či více)
   - Chybně vystavené nebo chybějící dokumenty
   - Chybné označení zboží, balení
   - Použití nepovoleného obalového materiálu
   - Dodání zboží určeného pro jiného kupujícího
   - Dodání nesprávného výrobku či smíšené dodávky
   - Přeplánování výroby kupujícího
   - Zastavení výroby kupujícího
   - Opožděná expedice k zákazníkovi
   - Zastavení výroby u zákazníka

7 KONSIGNAČNÍ SKLAD

Zřízení konsignačního skladu v sídle kupujícího po posouzení ekonomické vhodnosti je možné. Smluvní vztahy jsou řešeny
separátně ve Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu, která bude uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím před
zřízením konsignačního skladu.

8 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Kupující se zavazuje k odběru všeho řádně objednaného a odvolaného zboží od prodávajícího, i po ukončení výroby daného
produktu kupujícího, do kterého dané zboží vstupuje.

Toto právo nelze uplatnit pro položky, ke kterým byl pouze zaslán nezávazný výhled. Kupující tímto nenese zodpovědnost za
zboží, které zůstalo po ukončení smluvního vztahu na skladě prodávajícího.

9 BOZP A POHYB V AREÁLU KUPUJÍCÍHO

9.1 Vjezd, a pohyb v areálu

Při vstupu nebo vjezdu do areálu kupujícího je potřeba dodržovat pravidla daná majitelem areálu a poskytovat dle pokynů
zaměstnanců, kteří mají na starosti správu areálu. Na požádání je cizí osoba povinna předložit povolení ke vstupu nebo
dokumentaci opravňující ke vstupu (např. dodací list). Vstup do budov, dílen nebo jiných objektů, která nejsou cílem
návštěvy, svévolný pohyb osob v celém areálu, je přísně zakázán.

Při vynášení nebo vyvážení materiálů, přístrojů či zařízení z areálu je nutné mít platné průvodní doklady (dodací list), jinak
bude pohlíženo na předmětný materiál jako na zcizený.

9.2 Obecné ustanovení

Náhradu vzniklé škody způsobené prodávajícím v průběhu realizace dodávky, zejména pak vznikla-li škoda z důvodu porušení
předpisů o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, dopravních či protipožárních předpisů apod. nebo při poškození
hmotného majetku TVD – technická výroba a.s.. Způsobená škoda bude zdokumentovaná, odsouhlasená podpisem obou stran.
   1   2   3   4   5   6