Page 5 - lpd
P. 5

LOGISTICKÁ        Platné od               Revize Strana
          PŘÍRUČKA DODAVATELE       01. 04. 2015                0    5

          TVD – Technická výroba, a.s.

Pro případ nevratného balení je nutno navrhnout pouze recyklovatelné materiály, víceprvkové kompozitní materiály nejsou
povoleny. V mezinárodním obchodě jsou akceptované obaly z masivního dřeva pouze v provedení IPPC (International Plant
Protection Convention).

4.3 Správa vratných obalů

Prodávající vede stavy prázdných vratných obalů a odsouhlasuje obalové konto s kupujícím nejpozději do tří pracovních dnů
nového měsíce za měsíc uplynulý. Při zjištění neshody při přejímce obalů (chybné množství, kontaminace, poškození…)
informuje kupující o této skutečnosti prodávajícího. Případná neshoda je okamžitě vzájemně řešena.

Prodávající písemně vyžádá potřebné vratné obaly včas (s přihlédnutím k běžné době přepravy). Odpovědnost za zajištění
dopravy je definována vzájemnou dohodou obou stran. Pokud prodávající opomene včas požádat nebo obstarat obaly, je
povinen nést vícenáklady spojené s nedostatkem obalů (cenový rozdíl při pořízení od třetí strany, přebalení, neplánovaná
doprava atd…). Množstevní rozdíly či úbytek jsou řešeny vyrovnáním v principu zavinění v aktuální pořizovací hodnotě,
s přihlédnutím na stáří a opotřebení.

Pokud je realizovaný systém KANBAN, probíhá výměna obalů 1:1 plného za prázdný.

Obalový materiál nesmí být kontaminovaný cizí chemikálií. Prázdné obaly musí odpovídat potřebné čistotě výrobku.
Z prázdných obalů se musí odstranit neplatná identifikace zboží (štítky, nálepky atd..), zodpovídá kupující při opětovném
balení zboží na vrácený obal.

5 PŘÍJEM ZBOŽÍ

5.1 Místo dodání

Příjem materiálu probíhá v místě určení definovaném dodací podmínkou (dle posledního platného znění mezinárodních
dodacích podmínek INCOTERMS) uvedenou ve smlouvě či objednávce.

V případě dodání zboží do sídla společnosti kupujícího se považuje místem dodání adresa TVD – Technická výroba a.s., č. p.
203, CZ-763 21 Rokytnice).

Převzetí zboží v sídle kupujícího je možné:

Pondělí – Čtvrtek od 06.00hod do 16.00hod

Pátek       od 06.00hod do 15.00hod

Sobota – Neděle  Není povoleno

Riziko ztráty poškození zboží, jakož i závazek nést náklady vztahující se k dopravě zboží, přechází z prodávajícího na
kupujícího v okamžiku, kdy prodávající splnil svoji povinnost dodat zboží.

5.2 Převzetí zboží dopravcem zajištěným kupujícím

Je-li doprava zboží zajišťovaná kupujícím (EXW expedice prodávajícího), proběhne převzetí zboží naložením zboží na
dopravní prostředek a potvrzením dodacího listu řidičem. Potvrzení probíhá podpisem, datem a otiskem razítka
prodávajícího. Škoda způsobená při nakládce osobou pověřenou prodávajícím a zodpovědnou za nakládku bude zaznamenaná

na dodacím listu, potvrzená oběma stranami, dokumentovaná a nárokována po prodávajícím. Škoda může vzniknout na zboží,
obalu či dopravním prostředku.

Prodávající je povinen zajistit nakládku dle smluveného času a místa, zajistit podmínky pro nakládku a zodpovídá za její
průběh až do doby potvrzení převzetí dodacím listem. Od této doby zodpovídá za přepravu, skladování a stav zboží kupující.

5.3 Převzetí zboží v sídle kupujícího

Vjezdem dopravního prostředku zajištěného prodávajícím dojde k potvrzení dodacího listu pracovníkem vrátnice. Tímto se
rozumí, že zboží přejelo vrátnici prodávajícího, nejedná se však o faktické potvrzení převzetí zboží. Mezitím uvědomí vrátný
pracovníky příjmu o příjezdu zboží a podá instrukci dopravci o místu vykládky.

Fyzická vykládka veškerého zboží probíhá na místě centrálního příjmu v areálu kupujícího.

Převzetí zboží kupujícím proběhne vyložením zboží z dopravního prostředku a potvrzením dodacího listu pracovníkem
centrálního příjmu. Potvrzení probíhá podpisem, datem a otiskem razítka prodávajícího. Od této doby zodpovídá za
přepravu, skladování a stav zboží kupující. Škoda způsobená při vykládce osobou pověřenou kupujícím a zodpovědnou za
nakládku bude zaznamenaná na dodacím listu, potvrzená oběma stranami, dokumentovaná a nárokována po kupujícím. Škoda
může vzniknout na zboží, obalu či dopravním prostředku.
   1   2   3   4   5   6