Page 4 - lpd
P. 4

LOGISTICKÁ       Platné od  Revize Strana
PŘÍRUČKA DODAVATELE      01. 04. 2015   0    4

TVD – Technická výroba, a.s.

4 BALENÍ A OBALY

4.1 Návrh balení

Balení je navržené prodávajícím tak, aby bylo zamezeno snížení kvality, znehodnocení či odcizení zabaleného zboží při
manipulaci až k výrobní lince kupujícího, tedy:

   - Nakládka v místě expedice prodávajícího
   - Přeprava
   - Vykládka v místě sídla kupujícího
   - Skladování
   - Vnitropodniková manipulace

Výjimkou výše uvedeného je poškození balení/zboží při neodborné manipulaci třetí osobou.

Není dovolena jakákoliv deformace obalové jednotky, jako je krčení, trhání, lámání, drolení, praskání a jiné. Dále nesmí
dojít ke kontaminaci či ztrátě loženého materiálu.

Prodávající návrhem balení dbá na zbytečné obaly, balení nesmí být větší a nákladnější než je nezbytně nutné pro zajištění
ochrany zboží. Výplňový materiál musí být snížený na minimum. Po ekonomickém zvážení je preferované vratné balení.

Vratné balení musí být ve všech případech odsouhlaseno po dohodě s kupujícím a musí umožňovat stohování.

Jakákoliv změna používaného obalového materiálu musí být prodávajícím bezodkladně ohlášena kupujícímu, který se ke
změně vyjádří.

Náklady na obalové materiály jsou vždy součástí kupní ceny, vyjma obalů vratných. Záloha na vratné obaly je po schválení
kupujícím možná, záloha však může být maximálně do výše 50% hodnoty obalu.

Každá balící jednotka musí být jasně označený a identifikovatelný, štítek obsahuje minimálně:
   - Název zboží
   - Číslo výkresu / výrobku / materiálu/ index
   - Název dodavatele
   - Číslo dodacího listu
   - Datum

Každá výrobní dávka (šarže) má svoji balící jednotku, nelze na jedné jednotce ložit dvě či více dávek. Toto je možné po
písemném odsouhlasení kupujícího.

Maximální váha jednotky (krabice, svazku…) manipulované v rukou je 15kg, maximální váha jednotky manipulované
vysokozdvižnou technikou je 3000kg.

Maximální akceptovaný rozměr plechů je 3000x1500mm.

Maximální výška palety je 1000mm, šířka a délka je definovaná rozměrem palety, přesah přes okraj palety je povolený pouze
se souhlasem kupujícího.

Prodávající sdělí včas (nejpozději před okamžikem převzetí), pokud má zboží specifické požadavky pro skladování (vzdušná
vlhkost, teplota, otřesy atd…). V případě, že kupující o tomto nebude vědomý a v průběhu skladování dojde ke škodě na
zboží, odpovědnost za vady přechází na prodávajícího.

4.2 Povolený obalový materiál

   - Paleta dřevěná, kovová, plastová
   - Ohradová paleta gitterbox
   - Plastové bedny KLT nebo EURO standardu
   - Dřevěné přířezy (hranoly, proklady…)
   - Kartonová lepenka tří-, pěti-, sedmivrstvá a výrobky z ní (klopové krabice, proložky…), papír
   - Vakuově tvářené PS proložky, styropory
   - Smršťovací a bublinková folie, pěnová folie (mirelon, nopa), izolepa
   - LDPE/HDPE pytle, sáčky
   - Papírové, plastové rožky
   - Textilní, kovová stahovací páska, kovové či plastové sponky
   - Papírový lepící štítek

Použití jiného typu obalu předkládá prodávající kupujícímu ke schválení.
   1   2   3   4   5   6