Page 3 - lpd
P. 3

LOGISTICKÁ       Platné od  Revize Strana
PŘÍRUČKA DODAVATELE      01. 04. 2015   0    3

TVD – Technická výroba, a.s.

2.2 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je povětšinou pracovník oddělení nákupu, logistiky, jakosti a ekonomického oddělení, vedoucí střediska a
členové managementu společnosti. Ve výjimečných případech je jím i osoba pověřená výše uvedenými.

2.3 Kontaktní osoba a její dostupnost

Prodávajícím jmenovaná kontaktní osoba mluví plynně českým jazykem a má potřebné odborné znalosti nezbytné k vyřízení
požadavku kupujícího. Pro zahraniční dodavatele je považován úřední jazyk angličtina.

Po dobu absence kontaktní osoby zajistí prodávající její adekvátní kvalifikovanou náhradu.

3. ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

3.1 Plánování

Prodávající je povinen vytvořit výrobní kapacity pro plynulé zajištění dodávek zboží a plánovat s rezervou +25% pro
požadavky, na kterých se kupující i prodávající vzájemně dohodli. Stejné podmínky je prodávající povinen sjednat i u svých
subdodavatelů.

Pro potřeby rezervace kapacit u prodávajícího zašle kupující výhled požadavků na delší časové období dopředu, který určí
předpokládaný objem požadovaného zboží. Informace ve výhledu nejsou závazné a mají pouze informativní charakter.

Za závaznou informaci lze považovat až zaslání objednávky/odvolávky, ve které je přesně stanoven objem zboží a
požadovaný termín dodání. Takto objednané zboží je prodávající povinen odebrat ve stanoveném množství a čase a dále za
něj zaplatit přede dohodnutou kupní cenu v plném rozsahu.

Kupující očekává od prodávajícího zvýšenou flexibilitu a ochotu dodat menší množství dílů v nestandartní dodací lhůtě ve fázi
náběhu a ukončení projektů.

3.2 Přijetí a vyřízení objednávky

Objednávka je platná okamžikem jejího potvrzení prodávajícím, odvolávka je platná okamžikem jejího přijetí prodávajícímu.

Potvrzení objednávky/odvolávky prodávajícím je zasláno zpět osobě, která objednávku/odvolávku zaslala.

Prodávající se zavazuje informovat do 24 hodin od obdržení objednávky/odvolávky o jejím přijetí a také, jestliže není možné
splnit požadované termíny či množství ze strany kupujícího a bezodkladně zaslat kupujícímu závazné vyjádření, jaký objem
objednaného zboží je schopen dodat v termínu a taktéž termín plnění zbývajícího množství.

Pokud prodávající do tří pracovních dnů od přijetí objednávky/odvolávky její znění nerozporuje, považuje se za
akceptovanou a je s ní zacházeno jako s písemně potvrzenou objednávkou ze strany prodávajícího, se všemi právy a
povinnostmi. Potvrzení objednávky/odvolávky v zásadě není nutné.

Uvedenými termíny dodání z objednávky/odvolávky se rozumí plnění na místo určení definované dodací podmínkou (dle
posledního platného znění dodacích podmínek INCOTERMS).

3.3 Průběh a sledování objednávky ve výrobě

Prodávající je povinen na vyžádání kupujícího podat informaci o aktuálním stavu objednaného zboží před termínem dodání.
Aby bylo toto zajištěno, prodávající průběžně sleduje pohyb zakázky a její status. Stejně tak prodávající zajistí transparentní
sledování zakázky u jeho subdodavatele.

Kupující předpokládá, že je u prodávajícího účinně nastavený systém včasného varování pro případ problémů v plánované
dodávce zboží.

Pokud vzniknou skutečnosti, které brání plynulé dodávce zboží, je prodávající povinen bez vyzvání a zbytečného odkladu
jejich existenci ohlásit kupujícímu a nastavit akční plán, který bude následně kupujícímu prezentovaný. Nárok na náhradu
škody kupujícího s nesplněnou objednávkou tímto není dotčen.
   1   2   3   4   5   6