Page 2 - lpd
P. 2

LOGISTICKÁ       Platné od  Revize                                          Strana
PŘÍRUČKA DODAVATELE      01. 04. 2015   0                                            2

TVD – Technická výroba, a.s.

OBSAH:
   1. Úvod ................................................................................................................. 2
   2. Přenos informací
      2.1 Metody přenosu informací ................................................................................... 2
      2.2 Oprávněná osoba .............................................................................................. 2
      2.3 Kontaktní osoba a její dostupnost .......................................................................... 3
   3. Zpracování zakázky
      3.1 Plánování ....................................................................................................... 3
      3.2 Přijetí a vyřízení objednávky ................................................................................ 3
      3.3 Průběh a sledování objednávky ve výrobě ................................................................. 3
   4. Balení a obaly

      4.1 Návrh balení ................................................................................................... 3
      4.2 Povolený obalový materiál ................................................................................... 4
      4.3 Správa vratných obalů ........................................................................................ 4
   5. Příjem zboží
      5.1 Místo dodání ................................................................................................... 5
      5.2 Převzetí zboží dopravcem zajištěným kupujícím ........................................................ 5
      5.3 Převzetí zboží v sídle kupujícího ............................................................................ 5
      5.4 Výhrada kupujícího při převzetí zboží...................................................................... 5
   6. Logistické reklamace
      6.1 Uplatnění logistické reklamace ............................................................................. 6
      6.2 Definice logistické reklamace .............................................................................. 6
   7. Konsignační sklad .................................................................................................. 6

   8. Ukončení smluvního vztahu....................................................................................... 6
   9. BOZP a pohyb v areálu kupujícího

      9.1 Vjezd a pohyb v areálu ....................................................................................... 6
      9.2 Obecné ustanovení............................................................................................ 6

1. ÚVOD

Naše společnost si plně uvědomuje význam kvalitní spolupráce s dodavateli, díky které může být na trhu plně
konkurenceschopná a trvale se rozvíjet.

Protože úspěchu můžeme dosáhnout pouze s nejlepšími dodavateli, vytvořili jsme tuto příručku pro oblast logistiky a kvality,
která má zlepšit úroveň součinnosti při plnění obchodních závazků, definovat povinnosti a minimalizovat ztráty z
nedorozumění.

Logistická příručka dodavatele je závazný dokument a řídí se jí veškeré uzavřené smlouvy s dodavateli, aniž by došlo k jejímu
písemnému podpisu. Za akceptaci této příručky se považuje potvrzení smlouvy dodavatelem.

Platné znění příručky je k dispozici na webových stránkách společnosti – www.tvd.cz, které je ke stažení na webových
stránkách kupujícího, v sekci Pro partnery, oddíl Ke stažení.

2. PŘENOS INFORMACÍ

2.1 Metody přenosu informací

Informace lze přenášet jak písemnou tak ústní formou, při komunikaci s kontaktní osobou oprávněnou vystupovat za
společnost TVD – Technická výroba, a.s. (dále kupující) navenek.

Veškeré informace týkající se smluv, objednávek, dodání zboží či služeb (dále jen zboží), reklamací a důvěrných informací
specifikovaných v odstavci 13.2 Všeobecných nákupních podmínek (dále jen VNP), musí být uvedené písemně a mohou být
sděleny ústně.

Objednávky/odvolávky a smlouvy jsou prodávajícímu zasílané pouze elektronicky na emailovou adresu kontaktní osoby nebo
v tištěné podobě doporučeně poštou k rukám kontaktní osoby.

EDI komunikace není vyžadována.
   1   2   3   4   5   6